P O Z V Á N K A

na VALNOU HROMADU Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou, z.s.
která se koná v sobotu 9. 12. 2023 od 17.00 hodin
v restauraci LSK v Popelkách

Program:  
1. Zahájení
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise a zapisovatele
3. Zpráva o činnosti a hospodaření klubu v roce 2023
4. Volby výboru klubu na období 2024–2027
5. Diskuse
6. Plán činnosti a hlavní úkoly klubu na rok 2024
7. Usnesení a závěr

Na valné hromadě proběhne výběr příspěvků na rok 2024 ve výši 100,- Kč.

Seznam delegátů s hlasem rozhodujícím dle usnesení VH z 12. 12. 2015 je uveřejněn na webu klubu: www.lsklomnice.cz. Ostatní členové klubu
jsou delegáty s hlasem poradním.

Pukončení VH bude podávána večeře, po které následuje společenský večer
s hudbou a tancem.

Pozvánka platí i pro rodinné příslušníky

Výbor klubu
LSK Lomnice nad Popelkou

Pozvánka PDF

Seznam DHR